چرا ما حلقه های تکرار را جایگزین میکنیم؟

استفاده از توابع مرتبه بالاتر کد شما را ایجاد می کند:
– بیشتر قابل خواندن.
– آسان برای درک.
– اشکال زدایی آسان.

۱. برای حلقه زدن در تمام عناصر و دریافت یک آرایه اصلاح شده جدید

استفاده از حلقه:

var names = ["Jack", "Jecci", "Ram", "Tom"];
var upperCaseNames = [];
for(let i=0, totalNames = names.length; i< totalNames ; i= i +1) {
upperCaseNames[i] = names[i].toUpperCase();
}

و اما بدون جلقه تکرار :

 

var names = ["Jack", "Jecci", "Ram", "Tom"];
var upperCaseNames = names.map(name => name.toUpperCase());

۲. حلقه در تمام عناصر و انجام یک عمل است

با استفاده از حلقه ها

function print(name) {
console.log(name);
}
var names = ["Jack", "Jecci", "Ram", "Tom"];
for(let i=0, totalNames = names.length; i< totalNames ; i= i +1) {
print(names[i])
}

بدون حلقه تکرار

 

var names = ["Jack", "Jecci", "Ram", "Tom"];
names.forEach(name=> print(name));

۳. فیلتر آرایه

استفاده از نرمال برای حلقه :

function isOdd(n) {
return n %2;
}
var numbers = [1,2,3,4,5];
var odd = [];
for(let i=0, total = numbers.length; i< total ; i= i +1) {
let number = numbers[i];
if( isOdd(number) ) {
odd.push(number);
}
}

استفاده از Filter

var numbers = [1,2,3,4,5, 6, 7]
var odd = numbers.filter(n => n%2); // single line

۴- ایجاد یک خروجی با عناصر Array

جمع اعداد:

var numbers = [1,2,3,4,5]
var result = 0;
for(let i=0, total = numbers.length; i< total ; i= i +1) {
result = result + numbers[i];
}

استفاده از reduce

var numbers = [1,2,3,4,5,6,7];
function sum(accumulator, currentValue){
return accumulator + currentValue;
}
var initialVal = 0;
var result = numbers.reduce(sum, initialVal);

کد درج شده در بالا می تواند به صورت زیر ساده شود :

 

var numbers = [1,2,3,4,5,6,7, 10];
var result = numbers.reduce((acc, val)=> acc+val, 0);

۵. بررسی اینکه آیا یک Array یک مقدار دارد یا خیر

 

var names = ["ram", "raj", "rahul"];
for(let i=0, totalNames = names.length; i< totalNames ; i= i +1) {
if(names[i] === "rahul") {
console.log("%c found rahul", "color:red");
return;
}
}

استفاده از some

var names = ["ram", "raj", "rahul"];
let isRahulPresent = names.some(name => name==="rahul");
if(isRahulPresent) {
console.log("%c found rahul", "color:red");
}

٪ c در عبارت کنسول از سبک کنسول استفاده می کند.

۶. بررسی اینکه آیا هر عنصر در یک آرایه با یک شرایط مطابقت دارد یا خیر

استفاده از حلقه:

var num = [1,2,3,4,5, 0];
for(let i=0, total = numbers.length; i< total ; i= i +1) {
if(num <= 0) {
console.log("0 present in array");
}
}

استفاده از every

var num = [1,2,3,4,5, 0];
var isZeroFree = num.every(e => e > ۰);
if(!isZeroFree) {
console.log("0 present in array");
}