طراحی سایت

حلقه های تکرار در برنامه نویسی

چرا ما حلقه های تکرار را جایگزین میکنیم؟ استفاده از توابع مرتبه بالاتر کد شما را ایجاد می کند: –…